sk   en

1 2 3 4 6

O SEVISe

Kapitálový trh a investovanie

Pohľad právnika

Dane

Prognózy

Zaujímavosti

Mgr. Danica Kozáková

Mgr. Danica Kozáková

právnik

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
pondelok, 07 september 2015 15:01

Občiansky súdny poriadok končí

Zákon č.99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok skončí od 1.7.2016 po viac ako 50 rokoch svoju aplikáciu v praxi. Vymení si miesto s tromi novými predpismi. Civilné spory nahradí Civilný sporový poriadok, nesporové konania sa budú riadiť Civilným mimosporovým poriadkom a správne súdnictvo sa zaradí pod režim Správneho súdneho poriadku.

Tak nám teda vyšla (v prepracovanom znení) prezidentom vetovaná novela Obchodného zákonníka, ktorú som predčasne ohlásila v novembri 2014. Ako vieme, musela tomu „pomôcť“ jedna kauza. Zákon má číslo 87/2015 Z.z. a okrem Obchodného zákonníka sa ním zmenilo ďalších desať zákonov, predovšetkým zákon o konkurze a reštrukturalizácii.

kozakovaZačiatkom roka 2009 na Slovensku značne rezonoval problém týkajúci sa poplatkov za vedenie účtov majiteľov cenných papierov v Centrálnom depozitári cenných papierov SR, a.s. Veľa sa o ňom popísalo, ale zatiaľ nebol uspokojivo vyriešený. Ani novelou zákona o cenných papieroch č.160/2009 Z.z., od ktorej sa čakajú zázraky. Faktom však je, že niektorým zalepí oči, iných diskriminuje a zvyšku nič nevyrieši.

sobota, 01 november 2008 15:44

Zmenené pravidlá pre odchod z trhu

Parlament bude pred koncom roka rokovať o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.566/2001 Z.z. o cenných papieroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Navrhovaná účinnosť tohto predpisu je od 1.1.2009. Medzi množstvom pre bežného smrteľníka nepodstatných zmien nájdeme úpravu pravidiel vyhlásenia a vykonania povinnej ponuky na prevzatie.

pondelok, 30 marec 2015 02:00

Novelizácia Zákonníka práce

V minulom čísle newslettra sa mi podarilo vyrobiť „novinársku kačicu". Písala som o schválení zmien Obchodného zákonníka, ktoré však neskôr prezident vrátil a parlament, čudujme sa, jeho veto neprelomil. A tak s odstupom času konštatujem, že odvolávam, čo som napísala, zmeny sa nekonajú.

Pravidlá pre vydávanie korporátnych dlhopisov, najmä tých súkromných, sa podľa ostatnej novely zákona o dlhopisoch č.206/2014 Z.z. od 01.09.2014 zmenia. Priblížime vám najdôležitejšie zmeny tak z pohľadu emitenta dlhopisov, ako aj z pohľadu investora.

streda, 20 marec 2013 19:49

Novinky v právnych predpisoch

V májovom čísle newslettra 2012 sme vás informovali o povinnosti ukladať účtovné závierky do tzv. registra účtovných závierok a s tým súvisiacimi povinnosťami. Novelou zákona o účtovníctve vydanou dňa 30.12.2012 (440/2012 Z.z.) bola povinnosť ukladania účtovných závierok do registra účtovných závierok posunutá o jeden rok. Predmetom ukladania do tohto registra budú až účtovné závierky zostavené k 31.12.2013 a neskôr.

štvrtok, 20 december 2012 19:49

Zmeny v občianskom súdnom poriadku

Pri novelizácii zákona o advokácii vykonanej zákonom č.335/2012 Z.z. sa okrem viacerých zmien týkajúcich sa výlučne osôb vykonávajúcich toto slobodné povolanie, upravil i Občiansky súdny poriadok (zákon č.99/1963 Zb.).

Novela zákona o dani z pridanej hodnoty má na svedomí i zmenu Obchodného zákonníka (ďalej len „OBZ“), konkrétne ustanovení o spoločnosti s ručením obmedzeným. Pre úplnosť treba dodať, že novelizovaný bol tiež zákon o správe daní č.563/2009 Z.z. (daňový poriadok). Spoločne tak vytvorili podstatne zložitejší postup, ktorý bude od 1.10.2012 potrebné aplikovať pri zakladaní s.r.o. a pri prevodoch väčšinových podielov v s.r.o.

streda, 20 jún 2012 20:52

Register účtovných závierok

Aj ten, kto doteraz ignoroval zbierku zákonov, mal by po 1.1.2013 venovať pozornosť registru účtovných závierok (ďalej len „register“). Bude zriadený ako súčasť reformy daňovej správy a účtovné závierky zostavené k 31.12.2012 a neskôr budú ukladané už len do registra. Zbierka listín nezanikne, ale priame ukladanie účtovných závierok skončí. Dokumenty z registra budú prístupné verejnosti v elektronickej podobe na webovom sídle správcu registra (je ním Ministerstvo financií SR) bez poplatku. Vybrané dokumenty (napr. účtovné závierky fyzických osôb podnikateľov) nebudú verejne prístupné.

Strana 2 z 3