sk   en

1 2 3 4 6

O SEVISe

Kapitálový trh a investovanie

Pohľad právnika

Dane

Prognózy

Zaujímavosti

utorok, 11 júl 2017 14:47

Na čo musíme myslieť pri dani z príjmu od roku 2018

Napísal(a)
Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)

V medzirezortnom pripomienkovom konaní je návrh novely zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov. Tak ako v roku 2016 aj v roku 2017 zákonodarca zvolil jednu rozsiahlu novelu zákona o dani z príjmov, ktorá bude účinná od 1.1.2018. Novela je rozsiahla, tentokrát má 82 bodov, pričom je do zákona vložených niekoľko nových paragrafov a niekoľko je vypustených a nahradených novým znením aj obsahom.

Zákon definuje „prepojený podnik“. Toto je dôležitá definícia pre transferové oceňovanie a samozrejme následne pre postup pri daňovej kontrole.

Navrhnutá definícia prepojeného podniku má dve časti:
1. Subjekt, v ktorom má daňovník priamy alebo nepriamy podiel na základnom imaní vo výške 25% a viac alebo priamy alebo nepriamy podiel na hlasovacích právach vo výške 25% a viac alebo má nárok na podiel na zisku tohto subjektu vo výške 25% a viac; ak fyzická osoba alebo subjekt má priamy alebo nepriamy podiel na daňovníkovi a v jednom alebo viacerých subjektoch vo výške 25% a viac, všetky dotknuté fyzické osoby a subjekty vrátane daňovníka sa považujú za prepojené podniky.
2. Fyzická osoba alebo subjekt, ktorá má priamy alebo nepriamy podiel na základnom imaní daňovníka vo výške 25% a viac alebo priamy alebo nepriamy podiel na hlasovacích právach vo výške 25% a viac alebo nárok na podiel na zisku tohto daňovníka vo výške 25% a viac; ak fyzická osoba alebo subjekt má priamy alebo nepriamy podiel na daňovníkovi a v jednom alebo viacerých subjektoch vo výške 25% a viac, všetky dotknuté fyzické osoby a subjekty vrátane daňovníka sa považujú za prepojené podniky.

V rámci podpory vedy, výskumu a vývoja budú čiastočne od dane oslobodené príjmy z odplát za použitie patentu alebo úžitkového vzoru, dizajnu alebo počítačového programu, ktoré sú výsledkom vlastnej vynálezcovskej, resp. tvorivej činnosti daňovníka (slovenského subjektu alebo fyzickej osoby). Rovnako budú čiastočne oslobodené od dane z príjmu aj výnosy z predaja výrobkov, pri ktorých sa čiastočne alebo úplne využil patent, úžitkový vzor alebo dizajn vyvinutý vlastnou činnosťou daňovníka. Ako má daňovník postupovať je detailne popísané v dvoch nových paragrafoch (§13a a §13b).

Pre majiteľov viacerých spoločností alebo tých, ktorí majú potrebu spoločnosti zlúčiť, rozdeliť, splynúť alebo realizovať nepeňažný vklad, skončí možnosť voľby realizácie danej transakcie v pôvodných cenách (§17d a §17e) alebo reálnych cenách (§17b a §17c). Od roku 2018 už bude možné vykonať nepeňažný vklad, zlúčenie, rozdelenie alebo splynutie spoločností len v reálnych cenách. To znamená podľa znaleckých posudkov a všetky tieto transakcie budú mať daňový dopad.

Jedným z dôvodov tejto úpravy bolo zrejme aj nekontrolované zlučovanie predĺžených spoločností s inými spoločnosťami vlastnenými a zastupovanými tzv. „bielymi koňmi“ zvyčajne zo zahraničia.

Ako obyčajne nastane skutočnosť, že postihnutými budú korektne fungujúce spoločnosti, ktoré z úplne štandardných podnikateľských dôvodov potrebujú urobiť nepeňažný vklad do spoločnosti alebo zlúčiť či rozdeliť spoločnosti, pričom stále budú mať rovnakých vlastníkov a stále budú tomuto štátu platiť dane a odvody.

Novela zavádza osobitný základ dane „pri odchode“ (nové znenie §17d a §17e). Pričom odchodom sa rozumie presun majetku z ústredia alebo stálej prevádzkarne na Slovensku do iného štátu. Tento osobitný základ dane nesmie byť záporný. Zdanenie pri odchode sa neuplatní na presuny majetku spojené s financovaním cenných papierov, majetku poskytnutého ako kolaterál, resp. ak sa očakáva návrat majetku do 12 mesiacov.

Ďalšou novinkou sú „pravidlá pre kontrolované zahraničné spoločnosti“. Kontrolovanou zahraničnou spoločnosťou sa rozumie subjekt so sídlom v zahraničí, ak daňovník sám alebo spolu so svojimi prepojenými podnikmi má viac ako 50% priamy alebo nepriamy podiel na základnom imaní alebo hlasovacích právach alebo má nárok na viac ako 50% podiel na zisku tohto subjektu a ak daň z príjmov právnickej osoby platená kontrolovanou zahraničnou spoločnosťou v zahraničí je nižšia ako rozdiel medzi daňou z príjmov právnickej osoby kontrolovanej zahraničnej spoločnosti vypočítanou podľa §17 až 29 (nášho zákona o dani z príjmov) a daňou z príjmov právnickej osoby, ktorú by platila kontrolovaná zahraničná spoločnosť v zahraničí.

Jednoducho povedané, ak kontrolujete zahraničnú spoločnosť a táto zaplatí nejakú sumu dane z príjmu v zahraničí, tak si musíte vypočítať, akú sumu daní by zaplatila táto spoločnosť podľa slovenských daňových predpisov a tento rozdiel ste povinní dodaniť na Slovensku v rámci svojho daňového priznania. Presný postup popisuje §17f.

Zamerala som sa len na stručný popis zmien, ktoré majú významný dopad na strategické rozhodovanie majiteľov spoločností. Či naozaj bude novela zákona prijatá v navrhovanom znení uvidíme po ukončení pripomienkového konania a predložení znenia do parlamentu. Určite však platí, že zasa sa máme od budúceho roku na čo „tešiť“.

Ing. Danica Michalková
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Prečítané 6372 krát Naposledy zmenené piatok, 14 júl 2017 15:01
Ing. Danica Michalková

člen predstavenstva a finančný manažér