sk   en

1 2 3 4 6

O SEVISe

Kapitálový trh a investovanie

Pohľad právnika

Dane

Prognózy

Zaujímavosti

streda, 20 jún 2012 20:52

Register účtovných závierok

Napísal(a)
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Aj ten, kto doteraz ignoroval zbierku zákonov, mal by po 1.1.2013 venovať pozornosť registru účtovných závierok (ďalej len „register“). Bude zriadený ako súčasť reformy daňovej správy a účtovné závierky zostavené k 31.12.2012 a neskôr budú ukladané už len do registra. Zbierka listín nezanikne, ale priame ukladanie účtovných závierok skončí. Dokumenty z registra budú prístupné verejnosti v elektronickej podobe na webovom sídle správcu registra (je ním Ministerstvo financií SR) bez poplatku. Vybrané dokumenty (napr. účtovné závierky fyzických osôb podnikateľov) nebudú verejne prístupné.

Čo a kto bude do registra ukladať?

Bližšia úprava je v § 23 až 23c zákona o účtovníctve č.431/2002 Z.z. (ďalej len „ZoU“). Od 1.1.2013 budú povinne ukladať do registra všetky účtovné jednotky1 individuálne a konsolidované účtovné závierky(riadnu, mimoriadnu i priebežnú).

Ak má účtovná jednotka povinnosť overovať svoju účtovnú závierku audítorom, bude povinná uložiť i správu audítora. Okrem toho účtovné jednotky, ktoré zostavujú účtovnú závierku podľa IFRS a materské účtovné jednotky konsolidovaného celku, budú ukladať do registra výkazy vybraných údajov z účtovných závierok. Dobrovoľne bude môcť účtovná jednotka uložiť do registra aj účtovnú závierku, ktorú zostaví z vlastného podnetu.

Ako sa bude do registra ukladať?

Výber formy ukladaných dokumentov je v niektorých prípadoch na účtovnej jednotke. Môže zvoliť listinnú alebo elektronickú formu dokumentu. Ale napríklad platiteľ DPH, daňový poradca a advokát za svojich klientov musia dokumenty ukladať len v elektronickej podobe.

Ak budú dokumenty ukladané v listinnej podobe, bude potrebné ich doručiť miestne príslušnému daňovému úradu. Ten ich prevedie do elektronickej podoby a postúpi ich správcovi registra. Dokumenty v elektronickej podobe budú doručované do elektronickej podateľne Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky, a to ich postúpi správcovi registra. Tým bude splnená povinnosť uloženia a zverejnenia príslušných dokumentov.

Do 5 pracovných dní od postúpenia správca registra zverejní a sprístupní dokument a zároveň ho zašle prostredníctvom Ministerstva spravodlivosti SR do zbierky listín obchodného registra. Na uvedené reagovala i zmena Obchodného zákonníka, lebo od 1.1.2013 sa povinnosť uloženia do zbierky listín (§ 40 ods.1 a 3) zmení na povinnosť uloženia do registra účtovných závierok.

Do kedy je potrebné uloženie do registra vykonať?

To závisí od typu dokumentu, ktorý sa ukladá. Pre účtovné závierky bude platiť nasledovné: riadna a mimoriadna individuálna účtovná závierka do 6 mesiacov od dátumu, ku ktorému sa zostavuje. Priebežná individuálna účtovná závierka, ak osobitný predpis neurčuje inú lehotu, tak do 3 mesiacov odo dňa, ku ktorému sa zostavuje. Riadna a mimoriadna konsolidovaná účtovná závierka sa ukladajú spolu so správou audítora do 1 roka od skončenia účtovného obdobia. Priebežná konsolidovaná účtovná závierka sa ukladá, ak osobitný predpis neurčuje inú lehotu, tak do 6 mesiacov odo dňa, ku ktorému sa zostavuje.

Ak v uvedených lehotách nebude mať účtovná jednotka účtovnú závierku schválenú (ak jej schválenie je potrebné), uloží do registra neschválenú a do 5 pracovných dní od jej schválenia oznámi správcovi registra dátum jej schválenia.

Správa audítora sa bude ukladať spoločne s účtovnou závierkou. Ak v lehote, dokedy je potrebné uložiť účtovnú závierku v registri, nebude mať účtovná jednotka príslušnú účtovnú závierku overenú audítorom, uloží v registri neoverenú účtovnú závierku s poznámkou, že ju ukladá neoverenú. Správu audítora doloží do registra dodatočne, maximálne však do 1 roka od skončenia účtovného obdobia.

Podrobnosti o spôsobe elektronickej komunikácie uverejní správca registra – ministerstvo financií na svojom webovom sídle.

Neuloženie predpísaných dokumentov do registra bude správnym deliktom. Správca dane bude mať právo uložiť pokutu až do 2% z celkovej sumy majetku vykázanej v súvahe zostavenej za kontrolované účtovné obdobie v ocenení po zohľadnení oprávok a opravných položiek; najviac však 1 000 000 eur alebo vykázanej vo výkaze o majetku a záväzkoch zostavenom za kontrolované účtovné obdobie; taktiež najviac 1 000 000 eur.

Rovnako bude správnym deliktom i neschválenie audítora postupom podľa ZoU alebo nezriadenie výboru pre audit, samozrejme len v prípade spoločností, ktorých sa tieto povinnosti týkajú.

Mgr. Danica Kozáková

1 výnimky určuje § 23a ods.2 tretia veta ZoU
Prečítané 2402 krát Naposledy zmenené piatok, 21 august 2015 16:44

Súvisiace položky (podľa značky)