sk   en

1 2 3 4 6

O SEVISe

Kapitálový trh a investovanie

Pohľad právnika

Dane

Prognózy

Zaujímavosti

piatok, 21 december 2012 17:51

Perspektíva investícií do odpadov

Napísal(a)
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

EVIS už niekoľko rokov zameriava svoju pozornosť na vyhľadávanie, rozvoj a financovanie projektov z oblasti materiálového a energetického zhodnotenia odpadov.

Túto oblasť považujeme stále za perspektívnu. Nie preto, že je to trendová záležitosť a mnoho záujmových skupín prezentuje záujem vstúpiť do tohto segmentu. Ani preto, že z aktuálne nastaveného systému podpory financovania tejto oblasti ešte stále existuje možnosť čerpať peniaze aj prostredníctvom ekonomicky nezmyselných a pochybných projektov. Perspektívu vidíme v postupne sa meniacom pohľade na segment komunálnych odpadov, ktoré ako potenciálna surovina vždy vznikať budú a súčasne v reálnej možnosti energeticky a materiálovo zhodnotiť tento komunálny odpad.

Našu aktivitu podporujú aj chystané legislatívne zmeny v podobe tvrdších podmienok v neprospech súčasných riešení, ako aj predpoklad zvyšovania cien za skládkovanie, prispôsobovanie sa podmienkam rozvinutých trhov a existujúce ponúkané účinnejšie technológie na spracovanie odpadov.

Je dôležité, že sa vyvíja silný spoločenský tlak, aby sa s odpadmi nakladalo inak ako doterajším spôsobom. V súčasnosti najviac využívaným riešením je skládkovanie, prípadne neustále diskutované, spochybňované a odmietané priame spaľovanie. V posledných rokoch sa síce presadzuje trend triedenia odpadu, obyvateľstvo začalo separovať odpad do vyhradených nádob, ale aj tak na skládky smeruje až 80% komunálneho odpadu, čo je v prepočte takmer 1,5 mil. ton suroviny. Nami podporované riešenie mení spôsob nakladania s komunálnym odpadom a jeho následného využitia. Klasická separácia tuhého komunálneho odpadu (ďalej ako TKO) je veľmi nákladná a málo efektívna. Onedlho pribudne povinnosť separovať aj ďalšiu zložku TKO, a to biologicky rozložiteľný komunálny odpad (ďalej ako BRKO).

Základom nášho riešenia je oddelenie mokrej a suchej časti TKO jeho lisovaním pod vysokým tlakom v zariadení VM PRESS. Lisovaním dôjde k oddeleniu mokrej časti odpadu – BRKO od suchej frakcie odpadu. Takto oddelené zložky TKO je možné považovať za surovinu vhodnú na ďalšie využitie.

•  BRKO je ideálnym vstupom na spracovanie v bioplynovej stanici s možnosťou výroby elektrickej energie a tepla.

•  Suchú frakciu je možné využiť na výrobu tuhého alternatívneho paliva (TAP) určeného pre cementárne, vápenky, elektrárne, teplárne alebo ju konvertovať v splyňovači na syntetický plyn s následnou možnosťou výroby tepla prípadne aj elektrickej energie.

Spoločnosť SEVIS energia a odpady a.s., ktorá má na Slovensku výhradné obchodné zastúpenie pre zariadenie VM press od spoločnosti BD Technologies Holandsko, systematicky predkladá vo vybraných vhodných regiónoch ponuku úplného riešenia nakladania s komunálnym odpadom.

Tento spôsob spracovania nezasahuje do existujúceho procesu zberu, triedenia a zhodnocovania vybraných zložiek odpadu, ale zameriava sa len na využitie tej zložky odpadu, ktorá končí nevyužitá na skládke. Uvedený odskúšaný spôsob odstraňuje dilemu iných ponúk na čiastočné riešenia nakladania a zhodnocovania komunálneho odpadu, ktoré sa týkajú iba niektorých zložiek odpadu. Predkladáme tak funkčné riešenie, ktoré je už niekoľko rokov úspešne realizované a prevádzkované v Európe. Ľuďom s bližším záujmom o túto progresívnu technológiu ponúkame možnosť osobne absolvovať exkurziu takejto prevádzky priamo na mieste realizácie.

Investičná spoločnosť SEVIS má možnosť získať kapitál a ponúka možnosť financovania celého predkladaného zámeru, pričom a priori nepožaduje spolufinancovanie od miest a obcí. Ambíciou našej ponuky projektu je úspešné a dlhodobé začlenenie systému prevádzky na spracovanie a zužitkovanie TKO do existujúcej lokálnej infraštruktúry a vzťahov. Vyžaduje si to však veľmi dobrú súčinnosť a spoluprácu so zástupcami komunálnej sféry.

Na jednej strane sme si vedomí možného argumentu, že do tohto biznisu je už veľmi ťažké vstúpiť a karty sú už rozdané. Na druhej strane je však zaujímavé sledovať reakcie skúsených a uznávaných odborníkov, ktorí dlhodobo pôsobia v tejto oblasti. Na mnohých stretnutiach za posledné obdobie takmer nikto z týchto profesionálov neodmietal a zásadným spôsobom nespochybňoval nami navrhované riešenia. Naopak vyslovili presvedčenie, že máme výhodu v tom, že náš pohľad na riešenie nie je ovplyvnený súčasným neefektívne nastaveným a zaužívaným spôsobom nakladania s odpadmi.

Chceme úspešne pôsobiť v tejto oblasti ako dlhodobo stabilný partner, ktorý má k dispozícii okrem finančného a kapitálového vybavenia aj niečo nemenej dôležité, a to výnimočnú ponuku funkčnej a účinnej technológie. Postavili sme dobrý tím odborníkov so skúsenosťami v energetike a v nakladaní s odpadmi. Preto veríme, že sa nám v nasledujúcom období podarí vybudovať v rámci Slovenska niekoľko prevádzok, ktoré budú predstavovať spôsob, ako udržať momentálnu cenovú úroveň poplatkov za TKO v regióne. Súčasne budú riešením s nízkym dopadom na životné prostredie a samozrejme investíciou so zaujímavou mierou výnosnosti.

Pavol Prekop
predseda predstavenstva
Prečítané 2460 krát Naposledy zmenené piatok, 21 august 2015 16:43
Pavol Prekop

predseda predstavenstva, výkonný riaditeľ, manažér obchodnej a poradenskej činnosti, konzultant