sk   en

1 2 3 4 6

O SEVISe

Kapitálový trh a investovanie

Pohľad právnika

Dane

Prognózy

Zaujímavosti

sobota, 10 december 2011 19:04

Rušíme členstvo v Centrálnom depozitári

Napísal(a)
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Naša spoločnosť je členom Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. (ďalej ako Centrálny depozitár) prakticky od jeho vzniku, t.j. od obdobia po roku 2002, keď schválením zákona o CP č. 566/2001 Z.z. došlo aj k zmene systému evidencie cenných papierov. Vtedy zaniklo Stredisko cenných papierov SR a nahradil ho Centrálny depozitár. Spoločnosť SEVISBROKERS FINANCE bola jedným z jeho prvých členov a od samotného začiatku aktívne spolupracovala pri tvorbe zákona a pripomienkovaní prevádzkového poriadku Centrálneho depozitára. Centrálny depozitár začal fungovať na členskom princípe, čo znamenalo, že vedenie majetkových účtov a väčšinu služieb mohli vykonávať iba jeho členovia – licencované subjekty pod dohľadom Národnej banky Slovenska.

Hlavným dôvodom, prečo sme sa rozhodli stať členom Centrálneho depozitára, bolo očakávanie, že prístup do Centrálneho depozitára bude umožnený výhradne prostredníctvom jeho členov, čomu z počiatku nasvedčovalo aj uzatvorenie všetkých jeho pobočiek na území Slovenska. Náš zámer pri vstupe bol jednoznačný, a to upriamiť svoju pozornosť predovšetkým na emitentov cenných papierov (PO) a na majiteľov strategických podielov v akciových spoločnostiach (FO). Cenová politika zodpovedala nami vybranej cieľovej klientele a jej vysokému očakávaniu v prístupe a kvalite poskytovaných služieb.

Počas existencie Centrálneho depozitára však dochádzalo k zásadným zmenám v jeho prevádzkovom poriadku a tieto zmeny postupne viedli k potlačeniu členského princípu. Postavenie člena, ktorý mal právo otvárať majetkové účty, ale za svoje členstvo platil členské poplatky, sa dostalo takmer na rovnakú úroveň ako má ktorákoľvek iná osoba, zastupujúca záujmy emitenta alebo majiteľa cenných papierov.

Neexistujúci kapitálový trh, vysoká administratívna náročnosť pri komunikácii s Centrálnym depozitárom a nemožnosť aktívne meniť funkčnosť tohto systému nás nakoniec viedli k rozhodnutiu ukončiť členstvo v Centrálnom depozitári. Členstvo v takejto podobe už nie je pre nás zaujímavé, nakoľko v súčasnosti nevidíme v tejto oblasti priestor na rast a ani nepredpokladáme, že by sa situácia mohla v budúcnosti zmeniť.

Preto dňa 5.9.2011 predstavenstvo SEVISBROKERS FINANCE o.c.p., a.s rozhodlo o ukončení členstva v Centrálnom depozitári. Dňa 1.12.2011 podpísala naša spoločnosť vzájomnú dohodu s RM–S Market o.c.p., a.s. (ďalej len RM-S Market) o presune evidencie člena. Uvedeným presunom budú všetky účty majiteľov zaknihovaných cenných papierov vedené spoločnosťou SEVISBROKERS FINANCE bezplatne presunuté do evidencie RM–S Market-u.

RM–S Market je subjekt s tradíciou, pôsobiaci na kapitálovom trhu už od jeho počiatku. V súčasnosti je zameraný na služby spojené s vedením majetkových účtov, pričom je jedným z členov Centrálneho depozitára, ktorý vedie najviac majetkových účtov. Naša spoločnosť dlhodobo spolupracuje s RM-S Market-om. Túto spoločnosť považujeme za dôveryhodného a spoľahlivého partnera, preto sme sa nakoniec rozhodli podpísať predmetnú dohodu o presune evidencie majetkových účtov práve s touto spoločnosťou.

SEVIS investičná a konzultačná skupina bude viesť majetkové účty spoločností patriacich do skupiny tiež u RM-S Market-u a súčasne prostredníctvom neho vykonávať súvisiace služby. Od spolupráce s RM-S Market-om očakávame pozitíva aj pre majiteľov účtov, a to hlavne v znížení nákladov za vedenie účtov a v zlepšení dostupnosti služieb člena Centrálneho depozitára, nakoľko RM-S Market má otvorené pobočky v Košiciach, Nitre, Žiline a Bratislave.

V prípade, že by niektorí majitelia účtov nesúhlasili s presunom ich majetkového účtu do RM-S Market-u, majú možnosť viesť si svoj majetkový účet u iného člena Centrálneho depozitára, ktorých je v súčasnosti dvadsať. Zoznam členov je dostupný na stránke: http://www.cdcp.sk/general/cinnost.php#zoznam_clenov.

Rád by som sa touto cestou poďakoval všetkým našim klientom, ktorým sme viedli majetkové účty, za doterajšiu spoluprácu a prejavenú dôveru s prísľubom, že SEVISBROKERS FINANCE, už ako nečlen Centrálneho depozitára, bude naďalej schopný vykonávať služby pre emitentov cenných papierov, ako aj zastupovať ich a poskytovať im súčinnosť pri komunikácii s Centrálnym depozitárom.

Ing. Adrian Schnierer
podpredseda predstavenstva
SEVISBROKERS FINANCE o.c.p., a.s.
Prečítané 2216 krát Naposledy zmenené piatok, 21 august 2015 15:37
Ing. Adrian Schnierer

člen predstavenstva a manažér investičných služieb

Najnovšie od Ing. Adrian Schnierer