sk   en

1 2 3 4 6

O SEVISe

Kapitálový trh a investovanie

Pohľad právnika

Dane

Prognózy

Zaujímavosti

štvrtok, 20 august 2009 20:43

Zdaňovanie cenných papierov v ČR a na Slovensku

Napísal(a)
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Je zaujímavé porovnávať daňovú politiku v Českej a Slovenskej republike.

Slovenská republika sa prezentuje uskutočnenou daňovou reformou, ktorá znamenala zjednotenie dane z príjmov na úroveň 19 % a odstránenie zdaňovania už zdanených príjmov – dividend a im podobných príjmov.

V Českej republike k daňovej reforme podobného charakteru nedošlo. Daň z príjmov je od 5 % do 20 % v závislosti od druhu príjmu, ale aj od daňovníka (fyzickej alebo právnickej osoby). Najvýraznejšie sú rozdiely práve pri zdaňovaní jednotlivých druhov príjmov z cenných papierov, a to zvlášť u fyzických osôb (ale nie pri fyzických osobách podnikateľoch).

Príjmy z predaja cenných papierov

Český zákon o daniach z príjmov 586/1992 v znení platných dodatkov (§4 odst.1, písm.w) hovorí:„ Od dane sú oslobodené príjmy z predaja cenných papierov, ak doba medzi obstaraním a prevodom týchto cenných papierov pri ich predaji presiahne šesť mesiacov“. To isté platí pre príjmy z podielových listov pri zrušení podielového fondu. Oslobodenie sa vzťahuje výlučne na osoby, ktorých celkový priamy podiel na základnom kapitáli alebo hlasovacích právach spoločnosti neprevyšoval v dobe 24 mesiacov pred predajom cenných papierov 5%.

Podmienkou pre uplatnenie oslobodenia od dane je, že predmetné cenné papiere neboli zahrnuté do obchodného majetku fyzickej osoby (podnikateľa) v posledných šiestich mesiacoch.

Súčasný zákon o dani z príjmu (595/2003 v znení platných dodatkov) na Slovensku považuje príjem z predaja cenných papierov za príjem zdaňovaný 19%-ou sadzbou dane rovnako ako všetky ostatné príjmy, ktoré sú predmetom dane, nezávisle na dĺžke držby cenného papiera.

Ak ste však slovenská fyzická osoba a do svojho osobného majetku ste cenné papiere nadobudli pred daňovou reformou, t.j. do 31.12.2003 a dnes ich predáte zo ziskom, príjem z nich už nezdaňujete. V predchádzajúcom daňovom zákone (366/1999), ktorý platil do 31.12.2003 totiž aj na Slovensku platil tzv. test, v našom prípade trojročný test, ktorý hovoril, že ak ste cenný papier vlastnili viac ako tri roky, zisk z predaja ste nezdaňovali.

Prechodné ustanovenie zákona o dani z príjmu (595/2003, §52, odst. 20) umožňuje uplatniť „trojročný test“ na cenné papiere nadobudnuté do 31.12.2003 aj v súčasnosti.

Dividendy a podobné príjmy

Podľa českého zákona o daniach z príjmov medzi príjmy z kapitálového majetku (podľa §8, odst.1, písm.a) patria: „podiely na zisku (dividendy) z majetkového podielu na akciovej spoločnosti, na spoločnosti s ručením obmedzeným a komanditnej spoločnosti, podiely na zisku z členstva v družstve,…“

Tieto príjmy sú samostatným základom dane a zdaňujú sa osobitnou sadzbou dane, t.j. 15 % pri zdroji, teda tzv. zrážkovou daňou.

Naproti tomu slovenský zákon o dani z príjmov (§3, odst.2, písm.c) hovorí: „Predmetom dane nie je podiel na zisku (dividenda) vyplácaný zo zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva, určeného na rozdelenie osobám, ktoré sa podieľajú na ich základnom imaní alebo členom štatutárneho a dozorného orgánu tejto obchodnej spoločnosti alebo družstva, aj keď sú zamestnancami tejto obchodnej spoločnosti alebo družstva,…“

Možno povedať, že česká legislatíva podporuje aktívne obchodovanie fyzických osôb (minoritných akcionárov) na finančných trhoch a zvyšovanie hodnoty spoločností (zdaňovaním dividend). Slovenská legislatíva podporuje držanie cenných papierov a vyplácanie podielov na zisku.

Škoda, že ako rezidenti (daňovníci) jedného alebo druhého štátu nemáme možnosť využívať výhody obidvoch daňových zákonov a vyhýbať sa ich nevýhodám.

Ing. Danica Michalková
finančný manažér, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Prečítané 4267 krát Naposledy zmenené pondelok, 24 august 2015 10:25
Ing. Danica Michalková

člen predstavenstva a finančný manažér