sk   en

1 2 3 4 6

O SEVISe

Kapitálový trh a investovanie

Pohľad právnika

Dane

Prognózy

Zaujímavosti

utorok, 20 marec 2012 19:57

Dane a odvody z príjmov z cenných papierov

Napísal(a)
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Príjmy z cenných papierov sú zaradené do rôznych paragrafov podľa zákona o dani z príjmov a tým pádom aj do daňového priznania fyzických osôb (typ B) vstupujú do rôznych jeho častí. Čo sa týka ročného zúčtovania odvodov do zdravotnej poisťovne, tak za rok 2011 ho bude z podkladov poskytnutých zamestnávateľmi, daňovými úradmi a sociálnou poisťovňou robiť zdravotná poisťovňa. Termín na vykonanie ročného zúčtovania odvodov do zdravotnej poisťovne má táto do 30.9. a následne zašle poistencovi výkaz nedoplatkov alebo oznámenie o preplatku.

1. skupinu príjmov z tvoria:

a) Príjmy z kapitálového majetku – úroky a ostatné výnosy z cenných papierov – sú to v prevažnej časti príjmy z držby cenného papiera a príjmom je vyplatený úrok. V prípade, že sa jedná o úrok z cenného papiera emitovaného slovenským subjektom je jeho majiteľovi (fyzickej osobe) vyplatený čistý úrokový výnos po zdanení zrážkovou daňou. Takýto príjem sa neuvádza do daňového priznania a neodvádza sa z neho ani odvod do zdravotnej poisťovne. Ak sa však jedná o úrokový výnos zo zahraničného cenného papiera, je úrok slovenskej fyzickej osobe spravidla vyplatený ako hrubý úrokový výnos a v takom prípade sa uvádza v daňovom priznaní a okrem dane sa z neho platí aj odvod do zdravotnej poisťovne vo výške 14%.Závisí to samozrejme od konkrétnej krajiny a existencie alebo neexistencie zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia, pričom treba posudzovať individuálne, či je výnos zdanený celkom alebo ho treba dodaniť a pod.

b) Príjmy z podielových listov dosiahnuté z ich vyplatenia/vrátenia – rovnako platí, že podielové listy vydané slovenskými subjektami sú zdaňované zrážkovou daňou a neuvádzajú sa v daňovom priznaní a podielové listy zahraničných subjektov sa v daňovom priznaní uvádzajú a platí sa z tohto príjmu aj 14% odvod do zdravotnej poisťovne. Náklady na obstaranie podielových listov sa ako daňový náklad uznávajú len do výšky vyplatenej ceny, takže fyzická osoba si nemôže uplatniť celkovú stratu z odkupu podielových listov voči príjmom na iných riadkoch daňového priznania.

c) Výnosy, ktoré vznikajú pri splatnosti cenného papiera z rozdielu medzi jeho menovitou hodnotou a emisným kurzom pri jeho vydaní , ako aj rozdiel medzi menovitou hodnotou dlhopisu alebo pokladničnej poukážky a nižšou obstarávacou cenou – z týchto príjmov sa platí 19% daň, ako aj 14% odvod do zdravotnej poisťovne.

Z tejto skupiny príjmov si nemožno uplatniť nezdaniteľný príjem do výšky 500 eur

2. skupinu príjmov tvoria:

a) príjmy z prevodu cenných papierov,

b) príjmy z prevodu opcií,

c) príjmy z prevodu účasti na spoločnosti s ručením obmedzeným, komanditnej spoločnosti alebo z prevodu členských práv v družstve.

Všetky tieto druhy príjmov sa znižujú o vynaložené výdavky, teda vlastne o ceny obstarania predmetného majetku, ale len do výšky príjmu za jednotlivý riadok daňového priznania. Teda strata z predaja cenného papiera sa nedá započítať voči zisku z predaja obchodného podielu, opcie alebo iného ostatného príjmu.

Z týchto, tzv. ostatných príjmov je platená nielen 19% daň z príjmov, ale aj 14% odvod do zdravotnej poisťovne. Z tejto skupiny príjmov si však možno uplatniť nezdaniteľný príjem do výšky 500 eur.

Stále platí, že príjem z predaja cenného papiera, obchodného podielu alebo členského podielu v družstve, ktorý bol obstaraný do 31.12.2003 nie je v súčasnosti predmetom dane. Do konca roku 2003 totiž u nás platil zákon, že príjem z cenného papiera držaného dlhšie ako tri roky a obchodného podielu držaného dlhšie ako 5 rokov sa pri predaji nezdaňuje (§52, odst.20 a odst.21 zákona o dani z príjmov).

3. skupinu príjmov tvoria

- podiely na zisku (dividendy) vyplácané zo zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva, určeného na rozdelenie osobám, ktoré sa podieľajú na ich základnom imaní alebo členom štatutárneho a dozorného orgánu tejto obchodnej spoločnosti alebo družstva, aj keď sú zamestnancami tejto obchodnej spoločnosti alebo družstva. Za obchodnú spoločnosť alebo družstvo sa považuje aj obdobná obchodná spoločnosť alebo družstvo so sídlom v zahraničí.

Tieto príjmy nie sú predmetom 19% dane z príjmov, takže sa v daňovom priznaní neuvádzajú. Tento druh príjmov vyplatený v roku 2011 zo zisku obchodných spoločností alebo družstiev vytvoreného v roku 2010 a v predchádzajúcich rokoch nepodlieha ani odvodu do zdravotnej poisťovne. Ale výplata podielov zo zisku obchodných spoločností a družstiev vytvoreného v roku 2011 a uskutočnená v roku 2012 a v nasledujúcich rokoch už bude podliehať 10% odvodu do zdravotnej poisťovne a prvýkrát bude predmetom ročného zúčtovania do zdravotnej poisťovne za rok 2012.

A ešte jedna poznámka na záver. Za rok 2011 je maximálna výška vymeriavacieho základu pre odvod do zdravotnej poisťovne 26.802,- eur zo všetkých príjmov spolu. V prípade, že sa voči výsledku ročného zúčtovania poistenec/platiteľ do 15 dní neodvolá, má povinnosť do 45 dní od doručenia výkazu nedoplatkov tento nedoplatok uhradiť. Preplatok je zdravotná poisťovňa povinná vrátiť poistencovi v rovnakom termíne.

Ing. Danica Michalková
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Prečítané 2887 krát Naposledy zmenené sobota, 15 august 2015 20:56
Ing. Danica Michalková

člen predstavenstva a finančný manažér