sk   en

1 2 3 4 6

O SEVISe

Kapitálový trh a investovanie

Pohľad právnika

Dane

Prognózy

Zaujímavosti

utorok, 03 máj 2011 12:28

Kapitálové výnosy verzus zdravotné odvody

Napísal(a)
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Novela zákona o zdravotnom poistení priniesla množstvo diskusií, sporov, domnienok, rozporuplných výkladov a už aj ďalšiu novelu. Určite „zamestnala“ množstvo ľudí, ale či donesie aj viac príjmov do štátneho rozpočtu (aj viac výdajov?), to sa možno dozvieme v prvej polovici budúceho roka. Čo určite priniesla, je viac povinností pre ľudí s rôznymi druhmi príjmov, nakoľko mnohým vznikne povinnosť podávať ročné zúčtovanie zdravotného poistenia. Mala by to byť zmena len na jeden rok, nakoľko od 1.1.2012 je pripravovaná ďalšia novela, a to nielen zákona o zdravotnom, ale aj sociálnom poistení a súvisiacich predpisov, ktorá má zjednodušiť vykazovacie povinnosti. Či je to utópia alebo naozaj raz bude náš štát k podnikateľom priateľskejší a zjednoduší im povinnosti (za cenu vyšších odvodov), ukáže čas.

Vráťme sa však k roku 2011 a ročnému zúčtovaniu zdravotného poistenia za rok 2011, ktoré budeme v marci 2012 podávať. Nie, nemám sklenenú guľu, v ktorej je vykonávací predpis k ročnému zúčtovaniu za rok 2011, dokonca nemám ešte ani záväzné stanovisko od Všeobecnej zdravotnej poisťovne, o ktoré sme ju požiadali. Čo mám k dispozícii, je výklad od renomovanej právnickej kancelárie, ktorej sme položili rovnaké otázky ako Všeobecnej zdravotnej poisťovni.

Odpovede na otázky, ktoré sme im položili, budú určite zaujímať aj vás, majiteľov spoločností, ľudí s príjmami prevyšujúcimi 36-násobok priemernej mesačnej mzdy, ako aj ľudí s rôznymi druhmi príjmov.

Otázka 1: „Aké je % odvodu na zdravotné poistenie z príjmov podľa §10b ods.1 písm. c) zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení – ZoZP, (t.j. z príjmov z kapitálového majetku: úrokov a ostatných výnosov z cenných papierov, úrokov z poskytnutých pôžičiek, výnosov zo zmeniek, a pod.) a z príjmov podľa §10b ods.1 písm. d) ZoZP, (t.j. z ostatných príjmov:  príjmy z prevodu nehnuteľností, príjmy z prevodu hnuteľného majetku, príjmy z prevodu opcií, príjmy z prevodu cenných papierov, príjmy z prevodu podielu v s.r.o….)? Platí aj pre tieto príjmy horný limit pre výšku príjmu podľa §13, ods.9 písm.b) ZoZP, t.j. 36-násobok priemernej mesačnej mzdy (čo je v súčasnosti 26.802 EUR)?“

Odpoveď: Sadzba poistného pre príjmy z kapitálového majetku a pre ostatné príjmy je 14% z vymeriavacieho základu, pričom vymeriavacím základom je súčet všetkých príjmov z kapitálového majetku a/alebo ostatných príjmov obdržaný počas kalendárneho roka. Aj pre tento druh príjmu platí horný limit podľa §13, odst.9, písm.b, t.j. 36-násobok priemernej mesačnej mzdy (v súčasnosti 26.802 EUR).

Otázka 2: „Pre odvody z dividend a podobných príjmov (§10b, ods.1, písm.e ZoZP) platí horný limit podľa §13, ods.9, písm.b) ZoZP, t.j. 36-násobok priemernej mesačnej mzdy alebo platí len dolný limit, t.j. 44,2% z priemernej mesačnej mzdy – v súčasnosti 329 EUR (o vymeriavacom základe z príjmov z dividend hovorí §13, ods.6 ZoZP a ten sa odvoláva len na ods.10 tohto paragrafu a nie na ods. 9).“

Odpoveď: Sadzba poistného pre príjmy z dividend je 10%. Aj pre príjmy z dividend platí horný limit vo výške 36-násobku priemernej mesačnej mzdy, ale navyše je zadefinovaná aj minimálna výška dividendy (t.j. v súčasnosti 329 EUR), z ktorej je odvod poistného platený.

(V tomto stanovisku je rozdiel oproti výkladu, ktorý sme uviedli vo februárovom čísle News-lettra, kde sme sa opierali o vyjadrenie pracovníka infolinky VšZP, ktorý sa vyjadril, že pre príjmy z dividend horný limit neplatí. Následne sme v marci 2011 na telefonický dotaz na infolinke VšZP obdržali vyjadrenie, že horný limit platí. Preto sme v apríli 2011 požiadali VšZP o záväzné stanovisko aj k tejto problematike, ale do uzávierky Newslettra sme ho neobdržali.)

Otázka 3:  „Ak má fyzická osoba zo zamestnaneckého pomeru príjem, ktorý prekračuje definovaný horný limit pre zdravotný odvod, vznikne mu pri ročnom zúčtovaní povinnosť platiť odvod aj z iných príjmov (t.j. z kapitálového majetku a/alebo z ostatných príjmov a/alebo z dividend) alebo limit 36-násobku priemernej mzdy znamená limit na súčet všetkých príjmov.

Odpoveď: Ak fyzická osoba ako zamestnanec platí preddavkovo maximálnu výšku zdravotného odvodu, tak pri ročnom zúčtovaní by malo platiť, že maximálny odvod má zaplatený a už by mu žiadna ďalšia povinnosť vzniknúť nemala. Ako sa to pri ročnom zúčtovaní bude správať vzhľadom na rôzne sadzby (10% odvod z príjmov z dividend, 14% odvod z ostatných príjmov) zákon neupravuje a budeme musieť počkať na vykonávaciu vyhlášku. Nemožno vylúčiť, že zákonná úprava sa v priebehu roka ešte zmení, ako sa to stalo pri odvodoch z prenájmu, ktoré boli zrušené zákonom č.133/2011 Z.z.

Ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2011 sa ešte 10%-ný odvod z dividend dotýkať nebude, nakoľko u nás nie je zvykom vyplácať niečo ako zálohu na dividendy. Odvod z dividend sa má dotýkať až dividend vyplatených zo zisku vytvoreného v roku 2011 a rozdeľovaného v roku 2012 a neskôr. Takže príjmy z dividend budú vstupovať prvýkrát do ročného zúčtovania zdravotného poistenia až za rok 2012.

Pokiaľ má fyzická osoba príjem, ktorý je podľa zákona o dani z príjmov zdaňovaný zrážkovou daňou (t.j. napr.príjem z úrokov na bankových účtoch, príjem z dlhopisov slovenských emitentov, príjem zo slovenských štátnych dlhopisov a pokladničných poukážok, príjem z vyplatenia/vrátenia podielových listov slovenských správcovských spoločností), tak tento príjem nie je podľa zákona o zdravotnom poistení zárobkovou činnosťou, a teda odvod na zdravotné poistenie sa z neho neplatí.

V úvode som spomínala, že s účinnosťouod 1.1.2012 sú v rámci odvodovej reformy pripravované veľké novely zákonov nielen o zdravotnom ale aj sociálnom poistení a súvisiacich predpisov. Zlá správa je, že aj z príjmov z kapitálového majetku, ostatných príjmov a príjmov z dividend by sa mali platiť nielen zdravotné, ale aj sociálne odvody. Má byť stanovené percento sociálnych a zdravotných odvodov z jednotlivých druhov príjmov. Dobrá správa je, že má byť definovaná pevná suma maximálneho zdravotného a sociálneho odvodu (ale vyššia ako v súčasnosti), ktorý môže fyzická osoba za kalendárny rok zaplatiť. Zúčtovanie odvodov by na základe podaných daňových priznaní mali robiť zdravotné poisťovne a sociálna poisťovňa. 

 Na záver ešte krátka informácia pre našich klientov, ktorí využívajú službu Aktívne riadenie portfólia, Investičné poradenstvo alebo Držiteľská správa, ako aj pre majiteľov dlhopisov emitovaných zahraničnými subjektami a všetkých klientov predávajúcich cenné papiere, ako aj pre poskytovateľov pôžičiek – povinnosť platiť zdravotný odvod z príjmov z vyššie uvedeného majetku sa vás týka v tom prípade, ak vaše ostatné príjmy, z ktorých platíte odvody, neprekračujú v tomto roku sumu 26.802 EUR.

Ak ste majiteľom dlhopisov emitovaných slovenskými subjektami, povinnosť platiť odvod do zdravotnej poisťovne z úrokového výnosu z dlhopisu sa vás netýka, a to ani v tom prípade ak vaše ostatné príjmy nedosahujú sumu 26.802 EUR.

Ing. Danica Michalková
michalkova@sevis.sk
Prečítané 2222 krát
Ing. Danica Michalková

člen predstavenstva a finančný manažér

Viac z tejto kategórie: Zmeny, zmeny, zmeny …. »