sk   en

1 2 3 4 6

O SEVISe

Kapitálový trh a investovanie

Pohľad právnika

Dane

Prognózy

Zaujímavosti

streda, 09 október 2013 15:37

Preukazovanie splatenia peňažných vkladov sa zmení

Napísal(a)
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

S účinnosťou od 1. decembra 2013 je plánovaná úprava obchodného zákonníka v časti všeobecných ustanovení o obchodných spoločnostiach. Pokiaľ bude do spoločnosti vkladaný peňažný vklad, nebude pre preukázanie jeho splatenia postačovať vyhlásenie správcu vkladov, ako je tomu teraz.

O splatení peňažného vkladu bude potrebné predložiť výpis z účtu zriadeného v banke. Zriadiť by ho mal správca vkladov, resp. v zmysle výkladu v dôvodovej správe by mal jeho zriadenie aspoň zabezpečiť a malo by ísť o osobitný a samostatný účet. Hoci z dôvodovej správy vyplýva, že splatenie v hotovosti do rúk správcu vkladov nebude možné, nesúhlasili by sme. Vzhľadom na navrhované znenie: „Peňažné vklady alebo ich časti splatené pred vznikom spoločnosti sa vkladajú na osobitný samostatný účet zriadený správcom vkladov v banke,“ máme za to, že vklad bude možné vykonať v hotovosti aj do rúk správcu vkladov (pri dodržaní zákazu hotovostných platieb nad 5000 eur), ktorý následne prostriedky vloží na účet, alebo v hotovosti priamo na účet v banke alebo formou bezhotovostného prevodu.

O povahe účtu nie je v zákone zmienka a požiadavka je len, aby šlo o účet osobitný a samostatný. Voľnú ruku necháva zákonodarca tiež pri riešení otázky, komu bude účet patriť. Do úvahy prichádza napríklad správca vkladov, novozaložená spoločnosť a nevylučuje sa ani iný subjekt.

Sme toho názoru, že účet v banke raz založený na meno určitej osoby (napr. správcu vkladov), nie je možné po vzniku spoločnosti transformovať na účet patriaci inému subjektu. Skôr sa javí ako riešenie, poslať prostriedky z účtu správcu vkladov bezhotovostne na účet samotnej spoločnosti po jej vzniku, keďže podľa § 60 ods.3 Obchodného zákonníka je správca vkladov po vzniku spoločnosti povinný odovzdať vklady spoločnosti. Druhou možnosťou je zriadiť účet priamo na meno novozaloženej spoločnosti, pričom správca vkladov bude mať k nemu dispozičné právo až do vzniku spoločnosti. Až do vzniku spoločnosti tiež bude platiť zákaz nakladať s týmito prostriedkami inak ako na výslovne povolené účely, napr. na úhradu nákladov súvisiacich so založením a vznikom spoločnosti podľa spoločenskej zmluvy.

Primerane sa zhodný postup uplatní i pri zvýšení základného imania obchodnej spoločnosti peňažnými vkladmi. Pre zápis do obchodného registra bude potrebné doložiť výpis z účtu, ktorý bude slúžiť ako potvrdenie o splatení vkladov alebo ich časti. Doterajšie vyhlásenie správcu vkladov sa bude v budúcnosti aplikovať len na prípady splácania nepeňažných vkladov.

Novela prinesie i pár ďalších drobných úprav. Spočívajú v odstránení nejednoznačností u prevodov obchodných podielov v s.r.o. Okrem toho sa plánuje zmena § 144 a § 179 ods.3 písm. b) obchodného zákonníka – rozdeliť medzi akcionárov alebo spoločníkov bude možné okrem nerozdeleného zisku aj také vlastné zdroje, ktoré nie sú rezervnými fondmi, a ku ktorým patrí napr. emisné ážio, ostatné kapitálové fondy, ako aj oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení. Teda aj také súčasti vlastných zdrojov spoločnosti, ktoré nie sú nazvané ako rezervné fondy alebo neboli vytvorené zo zisku.

Z prechodných ustanovení vyplýva, že ak bude spoločnosť založená pred 01.12.2013 a návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra bude podaný najneskôr do 28.02.2014, práva a povinnosti zakladateľov spoločnosti a správcu vkladu pri založení a vzniku spoločnosti a správe vkladu sa budú spravovať predpismi účinnými do 30.11.2013.

Mgr. Danica Kozáková
kozáková@sevis.sk

 

Prečítané 1965 krát