sk   en

1 2 3 4 6

O SEVISe

Kapitálový trh a investovanie

Pohľad právnika

Dane

Prognózy

Zaujímavosti

utorok, 27 december 2016 15:47

Novela Exekučného poriadku bola schválená 29. novembra

Napísal(a)
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Od 1. februára 2017 budú exekúcie prebiehať podľa nových pravidiel. Niektoré zo zmien sme spomenuli už v minulom čísle. Možno konštatovať, že predkladateľ návrhu zotrval na svojich zámeroch a pripomienky verejnosti len okrajovo vylepšili návrh. Náhodný výber exekútorov, zmena exekútora, rozhodovanie o exekúciách len na Okresnom súde Banská Bystrica a elektronické podávanie návrhov na vykonanie exekúcie zostali zachované.

Niektoré ďalšie zmeny
O každom vydanom a trvajúcom poverení na vykonanie exekúcie (tzv. živé poverenia) bude zverejnená informácia v registri poverení. Bude ho viesť Ministerstvo spravodlivosti SR a údaje budú po dobu exekúcie na webovom sídle ministerstva zverejňované vždy do 15 dní od vydania poverenia.

Do troch mesiacov od doručenia poverenia exekútorovi bude súdom pridelený exekútor povinný predložiť oprávnenému prvú správu o svojej činnosti. Potom vždy raz za 6 mesiacov. Zrejme sa predpokladá elektronická komunikácia medzi oprávneným a exekútorom, pretože povinnou náležitosťou návrhu na vykonanie exekúcie má byť uvedenie elektronickej adresy oprávneného na účely elektronickej komunikácie s exekútorom, ak oprávnený nemá aktivovanú elektronickú schránku.

Každé peňažné plnenie nad 5 eur (ak bude oprávnený zo zahraničia tak nad 50 eur) bude exekútor povinný do 7 dní odoslať oprávnenému. Porušenie tejto povinnosti bude závažným disciplinárnym previnením exekútora. Za opakované porušenie povinnosti poukázať prijaté platby včas povinnému, bude exekútor zbavený výkonu funkcie. Otázkou zostáva, ako sa oprávnený informáciu o skutočnom dátume prijatia plnenia dozvie, keď právo účastníka oboznámiť sa s obsahom tejto evidencie bolo kto vie prečo na základe spoločnej správy z výborov NRSR z pôvodného návrhu vypustené.

Po vydaní poverenia bude možné postúpiť len celý vymáhaný nárok, inak by postúpenie nemalo mať účinky v exekučnom konaní.

Účastníkom konania bude nielen manžel, ale aj bývalý manžel povinného, ak exekútor vykonáva exekúciu na majetok patriaci do BSM. Neskoršie vyporiadanie BSM nebude mať voči oprávnenému účinky. Pre určenie, či ide o majetok v BSM nebude mať vplyv povaha zápisu v registri, ale bude sa posudzovať podľa predpisov hmotného práva.

Napríklad, ak bude ako vlastník auta zapísaný len ten z manželov, voči ktorému nesmeruje exekučný titul, ale je evidentné, že auto patrí do BSM, môže sa exekúcia vykonávať aj na takéto auto a registrovaný vlastník auta bude účastníkom exekučného konania.

Za účelom zistenia majetku povinného bude môcť oprávnený dávať exekútorovi pokyny a exekútor bude povinný na ne prihliadnuť, ak to bude pre zistenie majetku povinného potrebné a nevyžiada si to značné náklady.

Bolo upravené započítanie pohľadávok tak, že povinný si po začatí exekúcie nemôže započítať svoju vzájomnú pohľadávku proti oprávnenému, ak táto pohľadávka nie je priznaná exekučným titulom, na podklade ktorého by mohla byť vedená exekúcia.

Jednoznačne sa upravilo, že účinky splnenia vymáhaného nároku nastanú len, ak sa plnenie v rozsahu ako prislúcha exekútorovi (24% z každej platby) dostane exekútorovi. Takže ak povinný zaplatí priamo oprávnenému, nepovažuje sa to za splnenie vymáhaného nároku, pokiaľ exekútor nedostane svoj podiel.

O zastavení exekúcie exekútorom sme už písali. Schválené bolo, ale so zmenami. Zastavenie nastane, ak sa nepodarilo zistiť majetok a príjmy, ktoré by mohli byť postihnuté exekúciou, a ktoré by stačili aspoň na úhradu trov exekútora.

Ak je povinný právnická osoba, zastavenie sa vykoná po 30 mesiacoch a ak je povinný fyzická osoba po 5 rokoch od posledného zexekvovania majetku. V prípade zastavenia exekúcie musí nahradiť exekútorovi výdavky exekútora podľa § 198 ods.2 oprávnený.

O zastavení vydá exekútor upovedomenie, v ktorom oprávneného zároveň vyzve na zaplatenie náhrady výdavkov exekútora. Voči zastaveniu z vyššie uvedených dôvodov a voči výzve na náhradu výdavkov exekútora bude možné do 15 dní podať námietky, o ktorých bude rozhodovať súd.

Retroaktívny návrh, aby sa takto zastavili aj exekúcie začaté pred účinnosťou tejto novely, bol vypustený.

V prípade odkladu exekúcie budú existovať dva druhy odkladov – bez blokovania a s blokovaním. Pre platiteľa mzdy alebo banku, ktorá vedie účet, to bude znamenať, že odklad s blokovaním vybaví tak, že prostriedky zablokuje (zrazí), ale nevyplatí exekútorovi. Pri odklade bez blokovania prostriedky vyplatí povinnému.

Viaceré zmeny sú aj v ustanoveniach o trovách exekúcie a ich platení. Napríklad, ak povinný uhradí vymáhaný nárok pred začatím exekúcie (pred doručením poverenia exekútorovi), nepatrí exekútorovi odmena ani náhrada výdavkov. S výnimkou prípadu, ak tento stav zavinil oprávnený napr. tým, že neoznámil exekútorovi prijatie plnenia.

Novinkou je ručenie za zaplatenie trov exekúcie pre prípad, že ich má platiť oprávnený. Ak oprávnený v snahe zbaviť sa tejto povinnosti postúpi (i viac krát) vymáhanú pohľadávku, potom všetkým bývalým oprávneným vzniká spoločne a nerozdielne ručenie za zaplatenie trov v rozsahu odmeny a paušálnych výdavkov.

Zmien je samozrejme oveľa viac, ale nie je cieľom ich všetky podrobne opísať. Až prax ukáže, či sa deklarovaný zámer podarilo vláde dosiahnuť.

Mgr. Danica Kozáková
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Prečítané 2469 krát Naposledy zmenené štvrtok, 20 apríl 2017 13:41